สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ช่วยในการเรียนและการดำเนินชีวิต โดยการใช้งานนั้นต้องทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2  ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเบราว์เซอร์

2. ใช้คำค้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม                        

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล (2) (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)