สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก เมื่อรวบรวม ข้อมูลแล้วสามารถนำมาประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2  ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลอย่างง่าย

2. รวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง         

3. ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
ชั่วโมง การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (2) 2 ก.ย. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังจากทำกิจกรรม)