สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า ซึ่งจะช่วยให้ใช้บัตร  คำสั่งน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วจะต้องตรวจสอบการทำงาน โดยหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2  ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซํ้า

2. ใช้บัตรคำสั่งเพื่อเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ถูกต้อง

3. หาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรม
เรื่อง การหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม (1) 5 ส.ค. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)