สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง การใช้ซองบัตรคำสั่งเพื่อสื่อให้เห็นถึงการตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงจึงเปิดซองเพื่อทำคำสั่งในซอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2  ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่งและซองบัตรคำสั่ง

2. เรียงลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมได้ถูกต้อง

3. ตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรม
เรื่อง การเขียนโปรแกรม (3) 8 ก.ค. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังจากทำกิจกรรม)