สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาด้วย ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ต้องมีลำดับขั้นตอนการ ทำงาน ก่อนและหลังที่ชัดเจน จะทำให้เข้าใจลำดับขั้นตอนง่ายและไม่กำกวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา

2. เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. แสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่า หรือใช้สัญลักษณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม (4) 17 มิ.ย. 65 (มีใบงาน คำถามหลังกิจกรรม)