สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มวลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/3  บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

ลงความเห็นข้อมูลและบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวลการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะลงความเห็นข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ (2) 20 ก.ย. 65 (มีใบงาน)