สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มวลและน้ำหนักของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก และวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/2  ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ

จุดประสงค์

ออกแบบและอธิบายคสชวามสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนักของวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนักของวัตถุด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนัก (3) 13 ก.ย. 65 (มีใบงาน)