สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ใช้วัดแรง น้ำหนักของวัตถุชั่งได้จากเครื่องชั่งสปริง

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/2  ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ

จุดประสงค์

สังเกตและอธิบายการหาน้ำหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการหาน้ำหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริงด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนัก (1) 6 ก.ย. 65 (มีใบงาน)