สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัตถุทุกชนิดจะตกสู่พื้นเสมอ เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุในทิศทางเข้าหาศูนย์กลางโลก และแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลางโลก

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

อธิบายผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะลงความเห็นข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง มวลและน้ำหนัก (4) 2 ก.ย. 65 (มีใบงาน)