สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แรงดึงดูดของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส เพราะโลกมีแรงดึงดูดวัตถุได้โดยวัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับผิวโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

อ่านข้อมูลและอธิบายค่าของแรงโน้มถ่วงและน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในแต่ละบริเวณ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณต่าง ๆ ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะลงความเห็นข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง มวลและน้ำหนัก (3) 30 ส.ค. 65 (มีใบงาน)