สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารที่รวมเป็นวัตถุทั้งหมด มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม น้ำหนักเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อมวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นนิวตัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

อ่านข้อมูลและบอกความหมายของมวลและน้ำหนัก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความหมายของมวลและน้ำหนักด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง มวลและน้ำหนัก (1) 23 ส.ค. 65 (มีใบงาน)