สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืช ซึ่งต้องใช้คลอโรฟิลล์ น้ำ แสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณใบสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาล ซึ่งเป็นอาหารของพืช นอกจากนี้ยังได้น้ำและแก๊สออกซิเจนอีกด้วย โดยน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

สืบค้นและอภิปรายการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 9 ส.ค. 65 (มีใบงาน)