สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เราสามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ ของพืชมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้ หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกพืชได้ 2 กลุ่ม เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

จำแนกพืชออกเปนกลุมตาง ๆ โดยใชเกณฑการมีดอก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการจำแนกพืชด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการจำแนกด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกพืช (3) 1 ก.ค. 65 (มีใบงาน)