สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท เป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีสำนวนโวหารไพเราะ สอดแทรกข้อคิดและคติสอนใจ เนื้อเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบและความขยันขันแข็งของมะกะโท การอ่านอย่างพินิจพิจารณา ทำให้เห็นคุณค่าที่แท้จริง และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 5.1 ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้                                                              

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                

เขียนอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ได้                                         

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                            

นำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

        1 ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

        2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

        3 ประเมินการเขียนอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 22 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)