สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท เป็นการบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่อง และคุณธรรมของตัวละครสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรมของผู้ที่จะเป็นผู้นำ รวมทั้งได้ข้อคิดที่ดีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้                                                              

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

ระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ได้                                            

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                 

  นำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

        1 ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

        2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

        3 ประเมินการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท                 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน 21 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)