สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มักเป็นเรื่องเล่าจากจินตนาการ และความเชื่อของชาวบ้าน ชุมชน ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติสอนใจ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๕.๑ ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

 จุดประสงค์     ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกความหมายและลักษณะของนิทานพื้นบ้านได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานพื้นบ้านที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. นำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทาน                                     

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน 31 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)