สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ        

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการอ่านงานเขียนประเภทอธิบายแสดงขั้นตอนได้                                                       

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

อ่านงานเขียนประเภทอธิบายขั้นตอนได้                                                                   

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ ๘ เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอน

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอน     

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอน 25 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)