สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้สำนวนเปรียบเทียบ มักมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงคำพังเพยและสุภาษิต การเรียนรู้เข้าใจความหมายของสำนวนไทยจะทำให้นำความรู้ไปใช้ได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระมากขึ้นและเหมาะสมในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.๕/๗ ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

 จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

อธิบายความหมายของสำนวนเปรียบเทียบได้                                                             

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                

ใช้สำนวนเปรียบเทียบได้ถูกต้อง                                                                            

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                            

นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง การใช้สำนวนเปรียบเทียบ

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการใช้สำนวนเปรียบเทียบ    

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การใช้สำนวนเปรียบเทียบ 18 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)