สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคและส่วนประกอบของประโยค เป็นการนำคำมาเรียบเรียงกันเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง  ผู้เรียนต้องรู้จักการวิเคราะห์ จำแนกโครงสร้างของประโยคให้ถูกต้อง จะทำให้การสื่อสารประโยคเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 4.1 ป.4/2 จำแนกส่วนประกอบของประโยค

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้                                                                  

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้                                                                          

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                   เห็นความสำคัญของการจำแนกส่วนประกอบของประโยค

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการจำแนกส่วนประกอบของประโยค               

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 7 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)