สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กลุ่มคำหรือวลี เป็นการนำคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาเรียงกัน เพื่อให้เกิดความหมายใหม่เพิ่มขึ้น จึงต้องรู้จักจำแนกและเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 4.1 ป.4/2 จำแนกส่วนประกอบของประโยค

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกความหมายและลักษณะของกลุ่มคำได้                                                                         

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

- จำแนกกลุ่มคำได้                                                                                              

- แต่งประโยคจากกลุ่มคำได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการจำแนกกลุ่มคำและแต่งประโยค                 

 2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน                  

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง กลุ่มคำหรือวลี 5 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)