สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเรื่องกระเช้าสีดา เป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่อง เป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุมีผล รู้จักพิจารณา และสามารถนำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 5.1 ป.5/5 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต        

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้                                                                           

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                               

จับคู่ข้อความกับความคิดสำคัญได้                                                                                               

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                              

มีนิสัยรักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

        1. ประเมินการทำใบงานที่ 2 เรื่อง การจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กับความคิดสำคัญของเรื่องที่อ่าน 

        2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จากเรื่อง กระเช้าสีดา (2) 23 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)