สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การอ่านจับใจความ เพื่อวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่อ่าน และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทำให้เกิดทักษะที่ดี นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ท ๑.๑ ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต                       

              ท ๑.๑ ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน

๒ จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                       

๑. บอกหลักการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้                                                          

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                      

๒. อ่านจับใจความสำคัญจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 8 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)