สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและดูเป็นการรับสารเข้าสู่สมอง ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น การฝึกรับสารด้วยการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่สำคัญ จะทำให้ผู้รับสารมีความรู้ที่ดี ถูกต้อง เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้รับพูดนำเสนออกไปได้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ท 3.1 ป.5/2 ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู                                                 

ท 3.1 ป.5/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

บอกหลักการจับใจความสำคัญจากการฟังและดูได้

กระบวนการ (P)

ตั้งคำถามและตอบคำถาม และสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

มารยาทในการฟังและการดู

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. การตั้งคำถามและตอบคำถาม และสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู

2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

3. สังเกตมารยาทในการฟังและการดู

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง การจับใจความสำคัญ จากการฟังและการดู 25 พ.ค 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)