สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การเขียนแผนภูมิแท่งเป็นการใช้  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงปริมาณของ สิ่งต่าง ๆ โดยให้ความสูงหรือความยาว ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดง จำนวนแต่ละรายการ  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปมีความกว้างเท่ากันและ เริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ศูนย์ รูป สี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปมีระยะห่าง เท่ากัน

2.  การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่น ระยะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่มีปริมาณ มากหรือใกล้เคียงกัน นิยมใช้แสดงการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนเพื่อละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 3.1 ป.5/1

ค 3.1 ป.5/2

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะจากข้อมูลที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ 21 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)