สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยม  เริ่มจากการทำความ เข้าใจปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา

ดำเนินการตามแผน แสดงวิธีทำ  พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล หรือความถูกต้องของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยม  แสดงวิธีทำ หาคำตอบ  พร้อมทั้ง ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความ ถูกต้องของคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 8 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)