สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา เขียนประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบ

แล้วตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และหาคำตอบ  โจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 7 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)