สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณทศนิยมกับจำนวนนับอาจทำได้โดยการตั้งคูณใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับ  โดยอาจกระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณ ทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ 5 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)