สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/4

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหาร ของจำนวนนับด้วยเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 16 มิ.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)