สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบจำนวนคละอาจทำได้โดย เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อน แล้วจึงหาผลลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ค 1.1 ป.5/3

      .   จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบ ของจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การลบจำนวนคละ 30 พ.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)