สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ  อาจเปรียบเทียบกับเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแยกแยะและ เรียงลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/4

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 23 พ.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)