สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารมีความหลากหลายและแตกต่างดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร สิ่งที่ปรากฏอยู่ในเมนู อาหารชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.2 ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูดการเขียน

 จุดประสงค์

1 อ่านเมนูอาหารและเติมบทสนทนาได้

        2 สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการออกเสียงคำและประโยคเกี่ยวกับเมนูอาหาร

2 สังเกตการถามและตอบเกี่ยวกับเมนูอาหาร

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Let’s Taste
เรื่อง Eating Out 27 ก.ย. 65 (มีใบงาน)