สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและ

การออกเสียงคำศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้  การถามตอบราคาอาหาร เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/ การเขียน

 ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

 จุดประสงค์

1 ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้

        2 บอกและเขียนรายการอาหารที่จะชื้อได้

        3 ถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการออกเสียงคำและประโยค

2 สังเกตความคล่องในการถามและตอบ

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Let’s Taste
เรื่อง Going Shopping 22 ก.ย. 65 (มีใบงาน)