สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลายดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ

อาหาร การสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลการพูดและการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จุดประสงค์

       1 ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

       2 สัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและนำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบกราฟพร้อมกับพูดและเขียนรายงานข้อมูลได้

       6 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตความถูกต้องในการออกเสียงคำและประโยคสังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ

2 ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Let’s Taste
เรื่อง Food Survey 20 ก.ย. 65 (มีใบงาน)