สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลายดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและ

การออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกลุ่มต่างๆการอธิบายกลุ่มอาหารสารอาหารและประโยชน์ของอาหารกลุ่มต่างๆพร้อมกับสามารถบอกส่วนประกอบในอาหารที่รับประทานในแต่ละเมนูเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Let’s Taste
เรื่อง Unmuddle the Meals 15 ก.ย. 65 (มีใบงาน)