สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ความหมาย การออกเสียงคำศัพท์และการอ่านฉลากยา มีความสำคัญต่อนักเรียน เนื่องจากสื่อประเภทฉลากยาส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้ทราบชนิดและข้อบ่งใช้ในการรับประทานยาได้ถูกต้อง ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ยาในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่งคำสั่ง คำชี้แจง คำแนะนำ

          ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

          ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

          ต 4.1 ป.5/1 ฟังพูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 What’s the Matter?
เรื่อง Reading Medicine Labels 8 ก.ย. 65 (มีใบงาน)