สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัยดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วยการให้และการรับฟังคำแนะนำและการสนทนาเพื่อถามและแสดงความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.5/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 2.1 ป.5/1  ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท

ต 4.1 ป.5/1  ฟังพูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 What’s the Matter?
เรื่อง Knowing Your Feeling 30 ส.ค. 65