สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การเดินทางมาโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษา และยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

          ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 At School
เรื่อง Places around School 18 ส.ค. 65 (มีใบงาน)