สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน  ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษาและยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้ฟังหรืออ่าน

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 At School
เรื่อง Where Is the Library 11 ส.ค. 65 (มีใบงาน)