สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยค เกี่ยวกับกีฬาและเกมในโรงเรียน รวมถึงการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่า/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วในอดีต ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาโรงเรียน และสามารถนำไปปรับใช้ในการบรรยายประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7. จุดประสงค์/ตัวชี้วัด

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูดการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 School Activities
เรื่อง Sports Day (2) 4 ส.ค. 65 (มีใบงาน)