สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มคำ และข้อความเกี่ยวกับสิ่งของในค่ายพักแรม และการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆหรือเรื่องสั้น ๆ

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

 ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 School Activities
เรื่อง Let's Go Camping 21 ก.ค. 65 (มีใบงาน)