สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยค การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน การขอยืมสิ่งของรวมถึงการตอบรับและปฏิเสธ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วย

การพูด/การเขียนจุดประสงค์

1 ออกเสียงคำศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและไม่ชอบได้ถูกต้อง

2 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียนได้

3 มีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 My Classroom
เรื่อง Things in My Classroom (1) 7 ก.ค. 65 (มีใบงาน)