สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา

ที่เรียน เวลา ตารางเรียน การแสดงความคิดเห็นต่อวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ต 1.2 ป.5/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

1 ออกเสียงคำศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและไม่ชอบได้ถูกต้อง

        2 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียนได้

        3 มีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 My Classroom
เรื่อง What I Learn (2) 5 ก.ค. 65 (มีใบงาน)