สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา

ที่เรียน เวลา ตารางเรียน กิจกรรมการเรียนของแต่ละวิชาทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

1 ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้

2 พูดถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และตารางเรียนได้

3 มีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 My Classroom
เรื่อง What I Learn (1) 30 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)