สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการเชิดหุ่นนิทานภาษาอังกฤษด้วยหุ่นถุงกระดาษและการแสดงบทบาทสมมุตินิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Goldilocks and the Three Bears ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจากการเล่านิทาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำหุ่นถุงกระดาษได้

2 ออกเสียงคำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับขั้นตอนการทำหุ่นถุงกระดาษได้

3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำหุ่นถุงกระดาษได้

4 แสดงบทบาทสมมุติโดยการใช้หุ่นถุงกระดาษได้

5 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 6 Bedtime story
เรื่อง Put on the Puppet Show 28 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)