สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคในนิทาน การอ่านการฟัง และการเขียนเล่านิทานเรื่อง Goldilocks and the Three Bears ทำให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/2  อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์ใหม่ในนิทานได้

2 ออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค ในนิทานได้

3 อ่านนิทานแล้วระบุใจความสำคัญและรายละเอียดได้

4 อ่านนิทานแล้วเขียนสรุปได้

5 เล่านิทานโดยใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมกับเรื่องที่เล่า

6 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านจับใจความ

2 ประเมินการทำกิจกรรม

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 6 Bedtime story
เรื่อง Goldilocks and the Three Bears 23 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)