สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์โครงสร้างประโยคและสำนวนที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน

และครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก

ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

 จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้

2 บอกโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้

3 ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้

4 อ่านคำบรรยายลักษณะบุคคลแล้วตอบคำถามได้

5 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการเขียนบรรยาย

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 5 Happy Home
เรื่อง My Beloved Father วันที่ 21 มิ.ย. 65
สื่อประกอบการสอน
My Beloved Father