สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ คำศัพท์ ประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัว   ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน และยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1 บอกโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลได้

2 เขียนข้อมูลอาชีพบุคคลที่อ่านในเรื่องได้

3 เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวได้

4 พูดขอข้อมูลอาชีพและเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลได้

5 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการพูดประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัว

2 ประเมินการเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาชีพของบุคคล

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 5 Happy Home
เรื่อง My Daddy วันที่ 16 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)