สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเรียนรู้คำศัพท์ ประโยค และสำนวน ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัวในเรื่องการช่วยทำงานบ้าน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ในห้องเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือ เรื่องสั้น ๆ

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับการทำงานบ้าน

2 บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานบ้านได้

3 อ่านออกเสียงคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ กลุ่มคำ ประโยค เกี่ยวกับงานบ้านได้

4 พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

5 เขียนและพูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้

6 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการพูดถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

2 ประเมินการเขียนบรรยายข้อมูลของเพื่อน

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 Doing housework
เรื่อง I Can Do It 14 มิ.ย. 65 (มีแบบประเมินตนเอง)