สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันจะทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้นๆ

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1 บอกความหมายกลุ่มคำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

2 บอกโครงสร้างประโยคบรรยายกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

3 อ่านออกเสียงกลุ่มคำและประโยคเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

4 เลือก/ระบุภาพตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่อ่านได้

5 ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

6 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการอ่านออกเสียง 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 Doing housework
เรื่อง I Clean My Room 9 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)