สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ เกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคได้

       2 บอกความหมายเนื้อเรื่องที่อ่านได้

       3 ออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคได้

      4 อ่านบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

     5 เรียงคำให้เป็นประโยคได้ถูกต้องตามเรื่องที่อ่าน

     6 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการออกเสียง 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 My wonderful family
เรื่อง My Grandma is Kind to Me 7 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)